Bedriftsrådgivning

Aktivt engasjement i våre kunders hverdag er viktig for de verdier som vi skaper sammen. Vi bistår i å gjøre bedrifter mer konkurransedyktige og lønnsomme. Prosessen starter med en kartlegging av status for å avdekke forbedringspotensialet i bedriften. Deretter iverksettes tiltak for å utnytte fortrinn som skaper økt lønnsomhet og økt konkurransekraft.

Sentrale områder vi arbeider med er:

Strategiutvikling

Tiltak for å styrke bedriftens konkurransekraft i dagens markeder, samt identifisere og utvikle bedriftens vekstpotensial.

Kunde- og markedsutvikling

Kunden er det mest verdifulle for de fleste bedrifter, og en bevisst og gjennomarbeidet strategi for hvordan denne verdifulle kunden skal utvikles og foredles er sentral i all bedriftsutvikling

Digitale Medier

Utvikling og drift av strategisk tilstedeværelse i digitale medier, herunder websider, sosiale medier og andre relevante kanaler.

Organisasjonsutvikling

Planlagte og mer langsiktige interne prosesser hvor hensikten er å øke bedriftens effektivitet i arbeids- og leveranseprosesser. Virkemidlene innen organisasjonsutvikling er hovedsakelig utvikling og endring av bedriftens menneskelige ressurser, herunder kompetanse, holdninger, verdier, samhandling og atferd.

Lønnsomhetsutvikling

Å ha et fornuftig økonomisystem som viser bedriftens økonomiske stilling er viktig. Videre er det sentralt å kunne forstå økonomisystemet og bruke dette aktivt for å forbedre lønnsomheten. Lønnsomhetsutvikling involverer mange bedriftsinterne og eksterne tiltak med utgangspunkt i den kunnskap som en henter ut av økonomisystemet.

Finansiering

Utvikling og oppstart av bedriften krever tilgang til kapital. Finansieringsbehov, økonomiske analyser, kalkyler, investerings- og finansieringsbudsjett, lønnsomhetsanalyse, samt søknader utarbeides.

Innovasjon

Alt som er nytt og nyttig definerer vi som en innovasjon. Herunder inngår endringsprosesser i kraft av at bedrifter utvikler seg, og omgivelsene endrer seg i stadig raskere takt.

Verdivurdering av selskaper

Et selskaps økonomiske verdi avgjøres i en salgssituasjon mellom kjøper og selger. Som utgangspunkt for forhandlingene bistår vi i å beregne selskapsverdier ut fra forskjellige beregningsmodeller.